ขับเคลื่อนโดย Blogger.

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดตน

เขียนโดย dream website 27.8.55อัตตวรรค  คือ  หมวดตน


                            อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย.                                ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี.
                            อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม.                                 ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก.
                            อตฺตา สุทฺนฺโต ปุริสสฺส โชติ.                      ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ.
                            อตฺตา หิ อตฺตโน นา .                                 ตนแล เป็นที่พึ่งของตน.
                            อตฺตา หิ อตฺตโน คติ.                                 ตนเทียว เป็นคติของตน.

                            อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย.                                    ตนแล เป็นที่รักยิ่ง.
                            นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ.                                    ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี.
                            อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ.     ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง.
                            อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ.      ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง.
                            อตฺตตฺถปญฺา อสุจี มนุสฺสา.                       มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด.


                            อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา.                       บัณฑิต ย่อมฝึกตน.
                            อตฺตานํ ทมยนตฺติ สุพฺพตา.                      ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน.
                            อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.      ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก.
                          โย รกฺขติ อตฺตานํ รกฺขิโต ตสฺส พาหิโร.      ผู้ใดรักษาตนได้ ภายนอกของผู้นั้นก็เป็นอันรักษาด้วย.
                          อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ.   ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นให้ดี.

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

สิ่งที่ได้รับความนิยม

ผู้เข้าชมเว็บไซต์