ขับเคลื่อนโดย Blogger.

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดอดทน

เขียนโดย dream website 29.8.55


ขันติวรรค  คือ  หมวดอดทน


ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา : ขันติคือความอดทน และเป็นตปะอย่างยิ่ง
ขนฺติ สาหสวารณา : ความอดทนห้ามไว้ได้ ซึ่งความผลุกผลัน
ขนฺติ หิตสุขาวหา : ความอดทน  นำมาซึ่งประโยชน์สุข
ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร : ความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์.


ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน : ความอดทน เป็นตปะของผู้พากเพียร.
ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ : ความอดทน เป็นกำลังของนักพรต.
ขนฺติพลา สมณพฺราหฺมณา : สมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง.
มนาโป โหติ ขนฺติโก : มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของคนอื่น).
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

สิ่งที่ได้รับความนิยม

ผู้เข้าชมเว็บไซต์