ขับเคลื่อนโดย Blogger.อัปปมาทวรรค  คือ หมวดไม่ประมาท

  • อปฺปมาโท อมตํปทํ  :    ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย.
  • อปฺปมาทญฺจ เมธาวี  ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ :  ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด.
  • อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ  : บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท.
  • อปฺปมาเท ปโมทนฺติ : บัณฑิตย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท.
  • อปฺปมตฺตา น มียนฺติ : ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย.
  • อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ : ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์.
  • อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ :  อธิคฺคณหาติ ปณฺฑิโต.บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง.
  • อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ: ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.
  • อปฺปมาทรตา โหถ. : ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท.


0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

สิ่งที่ได้รับความนิยม

ผู้เข้าชมเว็บไซต์