ขับเคลื่อนโดย Blogger.

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดกิเลส

เขียนโดย dream website 28.8.55


 กิเลสวรรค  คือ หมวดกิเลส


สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม :  ความกำหนัดเพราะดำริ เป็นกามของคน
น สนฺติ กามา มนุเชสุ นิจฺจา : กามทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มีในมนุษย์
กาเมหิ โลกมฺหิ น อตฺถิ ติตฺติ : ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย ไม่มีในโลก
น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ : ความอิ่มในกามทั้งหลาย ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ.
นตฺถิ กามา ปรํ ทุกฺขํ : ทุกข์ (อื่น) ยิ่งกว่ากาม ย่อมไม่มี.


นตฺถิ ตณฺหาสมา นที : แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา ไม่มี.
อิจฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา : ความอยากละได้ยากในโลก.
อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา : ความอยากมีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย.
อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ : ความอยากย่อมเสือไสซึ่งนรชน.
นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ :ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี.

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

สิ่งที่ได้รับความนิยม

ผู้เข้าชมเว็บไซต์