ขับเคลื่อนโดย Blogger.

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดจิต

เขียนโดย dream website 29.8.55


จิตตวรรค  คือ หมวดจิต


จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา : เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง
จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา : จิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้
จิตฺเตน นียติ โลโก.จิตฺเตน นียติ โลโก : โลกอันจิตย่อมนำไป.
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ :  การฝึกจิตเป็นความดี.
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ : จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้.

จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ : จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้.
วิหญฺ?ตี จิตฺตวสานุวตฺตี : ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก.
จิตฺตํ อตฺตโน อุชุกมกํสุ : คนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรง.
สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวยฺยุํ : พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน.
เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข : พึงรักษาจิตของตน. เหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมัน.

สจิตฺตมนุรกฺขถ : จงตามรักษาจิตของตน.
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี : ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต.
ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย : ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

สิ่งที่ได้รับความนิยม

ผู้เข้าชมเว็บไซต์