ขับเคลื่อนโดย Blogger.

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดกรรม

เขียนโดย dream website 28.8.55


กัมมวรรค  คือ  หมวดกรรม


กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย :  กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือให้ทรามและประณีต.
ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ:  การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก.
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ : กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ.
สุกรํ สาธุนา สาธุ :  ความดี อันคนดีทำง่าย.
สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ : ความดี อันคนชั่วทำยาก.


อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย : ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.
ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ : ความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง.
กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย : ความดี ทำนั่นแล ดีกว่า.
น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ : ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี.
ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ : ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นแลเป็นดี.


สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ : การที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย.
ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ : การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแลทำได้ยากยิ่ง.
น หิ ตํ สุลภํ โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา : สุขไม่เป็นผลอันคนทำชั่วจะได้ง่ายเลย.
กลฺยาณการี กลฺยาณํ. ปาปการี จ ปาปกํ : สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม.
กมฺมุนา วตฺตี โลโก :0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

สิ่งที่ได้รับความนิยม

ผู้เข้าชมเว็บไซต์